احمد شاه مسعود

خطاب به احمد مسعود، فرزند خلف شیر پنجشیر

ما ایرانیان چه خوشنود و امیدوار شدیم که فرزند شیر پنجشیر مبارزه پدر را علیه گروههای تروریستی ضد میهن، ضد دموکراسی، ضد زن و ضد بشریت به دوش گرفته است.

پدر بزرگوار و قهرمان شما در آغاز مبارزه خود علیه تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، یکی از نزدیکانش را فرستاد ایران تا از دکتر غلامحسین صدیقی، یکی از رهبران محبوب جبهه ملی ایران، شورای چهارم، درخواست پشتیبانی معنوی از جبهه ملی ایران کند. بیانیه پشتیبانی را به درخواست دکتر صدیقی نوشتم، ولی به علت جو سنگین سایه شوروی و کا-گ-ب در ایران و محدودیتها و ممنوعیتهای شورای انقلاب اسلامی حاکم بر ایران که سیاستی همانند طالبان را اعلام کرده بود، تنها سه تن امضا کردند:

زنده یادان دکتر غلامحسین صدیقی از شورای چهارم جبهه ملی ایران، آقای سلطانزاده از حزب جمهوری خلق مسلمان، به نمایندگی از سوی آیتالله سید محمد کاظم شریعتمداری، و من، کورش زعیم. ولی همه اعضای جبهه ملی ایران موافقت خود را اعلام کردند.

ما امروز با تجربه 42 سال حکومت طالبانی و سقوط از سطح بالای رفاه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و احترام جهانی به قعر ویرانی در همه زمینهها و فقر و فلاکت، جنبش دلاورانه، و سرسختی شما را در مبارزه با تروریسم سیاسی و اجتماعی در قالب طالبان افغانستان ستایش میکنیم و پایداری و پیروزی شما و ملت زجر کشیده افغانستان را خواهانیم. ما امیدواریم پیش از اینکه طالبان افغانستان را مانند ایران ویران کنند در بسیج مردم و نبرد برای دموکراسی و حقوق بشر پیروز شوید.

کورش زعیم، هموند جبهه ملی ایران، شورای ششم

تهران –8 شهریور 1400خ

_____________________________________________
کاشکی می‌شد افغانستان به دو شمالی وجنوبی تبدیل می‌شد . درشمال احمد مسعود وتاجیک ها وهزاره ها حکومت میکردنند ودر جنوب و قندهار پشتو ها وطالب ها حکومت امارات خود را تشکیل میدادند .

ومردم آزادانه  محل زندگی خود را انتخاب می‌کردند

سهراب چمن‌آرا

با کمال تاسف دیروز باخبر شدیم که پایگاه پنجشیر و احمد مسعود در افغانستان از طالبان شکست خورد و طالبان این اخر سنگر فرهنگ فارسی در افغانستان را تصرف نمودند.

دیدگاهتان را بنویسید