شرم بر دنیای متمدن وسازمانهای حقوق بشری

شرم بر دنیای متمدن وسازمانهای حقوق بشری

شرم بر دنیای متمدن وسازمانهای حقوق بشری که شاهد چنين صحنه‌های درد آوری هستند و سکوت کرده و اقدامی عملی نمی‌کنند
سربریدن نوجوان نازنین جلوی مادرش بدست گروه طالبان . جهان از کلمه الله اکبر متنفر و وحشت دارد.

دیدگاهتان را بنویسید