طرح و نامه سهراب چمن‌آرا به دفتر بیت رهبری

زین نادره تر کجا بود هرگز حال – من تشنه و پیشم روان آب زلال

بگذار هرچه میخواهند دیگران بگویند

از بیست و پنج سال پیش که چهار قرآن به فارسی و انگلیسی و شاعرانه منتشر کردم، فکر میکردم این رژیم آخوندی شاید قرآن بخواند و لااقل به خاطر قرآن نگاهی به پیشنهاد من بکنند

در پیوست آخرین پیشنهاد را همراه نامه من به توصیه یکی از نزدیکان بیت آقا ملاحظه میکنید

این پیشنهاد با تغییر تیتر آن به افغانستان و عمان و مراکش داده شده و پیگیری آن یکی دیگر از سرگرمی های من است

ولی در مورد آب، شریک و دوست عراقی دکتر عادل شریف در دانشگاه لندن که زمانی مشاور آب امیر قطر بوده اکنون

بدون دخالت من این طرح را پیگیری میکند

دیدگاهتان را بنویسید