آرمان‌خواهی در برابر واقع‌گرایی

ماهنامه قلمیاران/ اردیبهشت و خرداد / 1400 /تاریخ احزاب ص 85

آرمانخواهی در برابر واقعگرایی

دکتر مصدق و سید حسین فاطمی گمان میکردند وابستگی غرب به نفت ایران گریزناپذیر است

فریدون مجلسی

مجلس شورای ملی با صدور فرمان مشروطه در سال 1285 با حضور نمایندگان اصناف نامبرده در فرمان مشروطه تشکیل شد و با تمرد محمدعلی شاه یک سال بیشتر نپایید. مجلس دوم بر مبنای قانون انتخابات دموکراتیک در جامعه ای بیسواد و غیر دموکراتیک در میان هرج و مرج ناشی از بدفهمی معنای آزادی، به عرصه برخورد و نزاع اعتدالیون و عامیون و تشکیل دولت‌های ناتوان تشکیل شد و بی نتیجه پایان یافت. [مجلس سوم در آستانه جنگ جهانی اول تشکیل شد و با اشغال ایران تعطیل و ناکام ماند.] در واقع در فاصله پانزده ساله صدور فرمان مشروطه تا کودتای سوم اسفند فقط حدود سه سال مجلسی وجود داشت و دیگر هیچ!  (متن ضمیمه است)

دیدگاهتان را بنویسید