اطلاعیه جدید برگزاری روز مصدق با لیست سخنرانان و شرکت کنندکان از سوی جبهه ملی ایران، واشنگتن.

برنامه نشست از طریق زوم یا شرکت از طریق تلویزیون میهن را در ضمیمه مشاهده نمایید.

شنبه 15 مه

دیدگاهتان را بنویسید