مهرداد خوانساری در برنامه صفحه ۲ تلویزیون فارسی بی بی سی با آقای دکتر مهدی نوربخش


«سپاه خود نهاد بالاسری وزارت خارجه است یا بالاتر از نهاد بالاسری ایستاده؟»

مهرداد خوانساری در برنامه صفحه ۲ تلویزیون فارسی بی بی سی با آقای دکتر مهدی نوربخش


Dr. Mehrdad Khonsari
www.icps.uk


دیدگاهتان را بنویسید