صادرات روح الله

برای من کشور فرانسه ،تداعی کننده نام روح‌الله است . کشوری که در تاریخ سیاسی وطنم ،نشان داده علاقه زیادی به این نام دارد . کشوری...