بازگشت آذربایجان به مام وطن

فردا ۲۱ آذر است درچنین روزی درسال۱۳۲۶ اذربایجان به دست ارتش وکمک مردم دلیر آذربایجان وسیاستمداران خردمند وموقع شناس وقت، ازدست دولت خودخوانده فرقه...

پروژه موساد

https://news.gooya.com/2020/12/post-46014.php عملیات سربریدن، پروژه موساد برای مبارزه با تسلیحات هسته ای ایران. امیر حسین لادن