درگذشت مادر گرامی نرگس محمدی را دلآرامی میگوییم

درگذشت مادر گرامی نرگس محمدی را دلآرامی میگوییم

نرگس عزیز، مبارزه علیه ناراستی و نادرستی و سنگدلی کار سختی است، مبارزه علیه اهریمنانی که کشور ما را اشغال کرده و زندان و شکنجه و کشتار و غارت میکنند بسیار سختتر.

برخی از ما در این چهار دهه اندوهگین در مبارزه علیه اهریمن زجرها کشیده ایم و شاهد زجرهای بیپایان خانوادههایمان، بویژه مادرانمان، بوده ایم. مادرانی که با دل نازک و عشق پاک مادری بیش از همه آسیب روحی دیده اند و زجرکُش شده اند. تو بیش از بسیاری از ما..

مادرت را کرونا حریف نمیشد اگر بخاطر نگرانی از زجرهایی که کشیده ای، از تندرستی تو و از دوری و انتظار دخترش نبود. بیماری تو و بیرحمی رژیم حاکم، مادر را نگران موجودیت فرزند خود میکند، و او را اضطرابی پیوسته و بی پایان ناتوان و ناامید و بی دفاع زجر میدهد تا توانش از دست برود. با تو همدردی میکنیم.

کورش زعیم

هموند جبهه ملی ایران – سامان ششم

تهران – 17 آبان 1399خ

دیدگاهتان را بنویسید