آغاز راه ما

نشانه ھائی از روشنگری و ھرچه بازتر شدن جو بسته جامعه مان بخـصـوص از سوی فعالین فرهنگی و مدنی داخل کشور، روز بروز آشکار تر ، به چشم می خورد. نوک شـعـلـه ھـای آتـش زیـر خاکستر ، اینجا و آنجا سر بر مى آورد و بعید نیست آنچه که تا دیروز غير ممکن به نظر می رسيد ، به ھمت پایداری خستگی ناپذیر مبارزان و کنشگران درونمرز ، تدریجـا تـبـدیـل بـه یـک واقعيت روز گردد. استبداد، تمام زور خود را برای توقف این حرکت ها به کار برده و می برد ولی شوق دستيابی تدریجی به آزادی ھای فرھنگی، اجتماعی و نھایتا سياسی در جامعه مان، با وجود فقر وحشتناک و فسادی که حتی توان فرهنگی و مدنی جامعه را به صفر رسانده به حدی از رشد زیر خاکستر رسیده که اعدام ھا، سرکوب ھا و یورش ھای استـبـداد ، برای ترس و عبرت جامعه قادر به توقف سيل آرامی که در خفا به حرکت افتاده نيست. چشم انداز احتمالی رهائی تدریجی از تحـریـم ھـای بين المللی و شکافی که حتی در درون حاکميت در حال شکل گرفتن تدریجی میباشد ، نشـانـه ھـای آشكارى از عقب گرد جريان ھوادار سرکوب و استبداد می باشد که با ھياھو و غـوغـا و دست و پا زدن ھای مذبوحانه ، به شکل اعدام و حصر و بـنـد و شـكـنـجـه ، روز بـروز وحشت و ضعفش آشکار تر و فریادش خشمگين تر از قبل می گردد.

جمع بسیار کوچک ما در خارج کشـور ، به اھميت تحولاتی که در درونمرز در حال شکل گرفتن است پی بـرده و مصمم است که به جای اتلاف وقت و انرژی در حرکتھای برونمرز ، نـيـرو و امـکـانـات ھرچند ناچيز خود را به حرکت فرزانگان و نخبگانی پيوند دھد که در درون کشـور به وسيع کردن ھرچه بيشتر جریان روشنگر و تحول طلب پرداخته و شاید قادر گردیم در راه صعب و طولانی که در پيش گرفته اند ، یار و ھمسفر آن ھا باشيم ، به ایـن امـيـد کـه شاید این افتخار روزی به نام ما نيز ثبت گردد ، كه ماھم به نوبه خود سھم بسـيـار کوچکی در پيروزی مردم و راه رھبران ملی و مدنی داخل کشور ایفا نموده ایم. انتخاب نام “ حاميان نيروھای ملی و مدنی درونمرز “ برای گـروھـمـان ، گـویـای ھـدف والا و ارزشمندی می باشد که برای خود انتخاب نموده ایم.

(حامیان نیروهای ملی و مدنی درونمرز)

دیدگاهتان را بنویسید