اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335&LangID=E

اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان. بزبان انگلیسی

با تشکر از دکتر همایون علیزاده و سازمان حقوق بشر پزشکان ایرانی در اطریش


The statement issued this afternoon by the High Commissioner for Human Rights on the water crisis in Khuzestan and excessive use of force against protesters:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335&LangID=E

دیدگاهتان را بنویسید