اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27335&LangID=E اطلاعیه کمیساریای عالی حقوق بشر در اعتراض به بحران آب در خوزستان و خشونت بیحد نسبت تظاهر کنندگان. بزبان انگلیسی با تشکر از...