شلیک به لبهای تشنهٔ خوزستان

شلیک به لبهای تشنهٔ خوزستان نظام جمهوری اسلامی در ایران، پس از گذشت بیش از ۳۲ سال از پایان جنگ هشت ساله بی دلیل و بی...