این بار انتخابات نیست رفراندوم است!

دکتر اقبال امینی استاد دانشگاه فعال سیاسی * میگوید:
انتخابات خرداد ماه 1400 یک تفاوت اساسی با انتخابات های قبلی دارد و آن تفاوت این است :
این بار انتخابات نیست رفراندوم است!
این بار رقابت بین نامزدها نیست ، بلکه رقابت بین مردم و رژیم است!
یک رفراندوم است بین حکومت و ملت!
انهای که میخواستند رفراندوم انجام شود این گوی و این میدان!
نتیجه آمار شرکت کننده ها دقیقا مشخص میکندچند در صد ملت خواهان این رژیم هستند که با وجود اختلاسهای چندهزار میلیاردی نوکیسه گان،  خوردن زمین و کوه و بیابان جنگل و دریا و معدن توسط سردمداران سیری ناپذیر و تورم و سرکوب اعتراضات و کشتار بی محابای چند هزار نفر در طی این ۴۲ سال و هزاران كثافت کاری و خیانت و تحميل و تزریق فقر و فلاکت و فساد به جامعه و ظلم و بی عدالتی باز هم مهر تاییدی در شناسنامه خود بزنند و تایید کنند که ما احمق هستیم !
رفراندوم فقط این نیست که برای رای آری یا نه برویم. رای ندادن و تحریم انتخابات خودش بهترین رفراندوم است!
نگذاریم فردا فرزندانمان، ما را لعنت کنند، جواب به فرزندانمان در مقابل این سوال که چرا با وجود اینهمه فساد و تحميل زور و سرکوب بازهم پای صندوق رفتید ؟؟
رای ندادن بهترین رفراندوم است

دیدگاهتان را بنویسید