انتخابات

شرکت در انتخابات  بی آبرویی برای ملت بزرگ ایران ایران طبق شاخص فلاکت در جهان پس از ونزوئلا و آرژانتین مقام سوم را دارد. یعنی مردم...