تقلب

طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه، خامنه ای تمام اختیارات مملکت را در اختیار خودش دارد خامنه ای حدود دوازه سال...

نمایش انتخابات

هموطن در ماه خرداد، مثل گذشته، در ایران نمایش انتخابات برگزار میشود بعد از این همه نمایش در سالهای گذشته، مردم فهمیده اند که...