برگزاری پر جلای روز مصدق

امیدواریم دوستان جبهه ملی ایران واشنگتن موفق به برگزاری پر جلای روز مصدق از طریق زوم گردند

گرامیداشت      زاد        روز        دکتر       محمد مصدقSaturday May 15, 2021 – روز شنبه 25 اردیبهشت ماه01:00 pm Washington Eastern Standard Time (EST), 10:00 am California Pacific Standard Time (PST),06:00 pm London, and 09:30 pm Tehran


.

Zoom Meeting ID: 332 155 7778 https://us02web.zoom.us/j/3321557778

دیدگاهتان را بنویسید