جنبش ملی سده جشن آغاز تمدن بشر

جشن بزرگ سده را به همه ایرانیان راستین در سراسر جهان خجسته باد می گویم. سده جشن بزرگ ملی ايرانیان که هزاران سال در گستره پهناور فرهنگ ایرانی، از آناتولی تا سینكیانگِ و از شمال دریای کاسپی تا جنوب دریای پارس، برگزار میشده است، بزرگداشت یافت آتش، مهمترين یافته جهان بشريت، توسط ایرانیان است كه تمدن آدمیان را پایه گذاری کرد. ما ايرانيان به پاس اين رویداد بزرگ، هميشه آتش را كه نماد انرژی و روشنايي است گرامي داشته ايم.

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد سده نام آن جشن فرخنده کرد

ز هوشنگ ماند این سده یادگار بسی باد چون او دگر شهریار

کز آباد کردن جهان شاد کرد جهانی به نیکی از او یاد کرد

هم ميهنان اصيل روستايي، كشاورز، چوپان و چادرنشين ما در سراسر ايرانزمین هزاران سال است كه روز سده را با افروختن آتش و شادماني جشن ميگيرند. تنها در شهرهاي بزرگ است كه مردم زير چشمان حاكمان نادان، خرافاتی و بیگانه پسند از برگزاري گسترده آن بازداشته شده اند.

ملتی که پایه گذار دانش نوین، تکنولوژی، کشاورزی و تولید صنعتی بوده و پرتو فرهنگ و خرد خود را در درازنای هزارهها بر سراسر جهان گسترانده، نباید اکنون در زندان محرومیت و خشونت ناشی از نادانی و عقبافتادگی حاکمان زندگی کند. هر چند هیچ تلاشی در دهها سده گذشته نتوانسته جهالت و خشونت و بیرحمی و ستیزگری را بر آزادگی و فرهنگ والای بشردوستانه ایرانی چیره کند، و در چهار دهه گذشته این تلاش خشونتبارعلیه فرهنگ ایرانی افزون شده، ولی این بار نیز ستمگران بیگانه اندیش مغلوب اراده ملت بزرگ ایران خواهند شد. ملتی که خود را هزار و دویست سال پیش از آن جهنم بیهمتا در تاریخ بشریت رهانید، در این یورش چهل ساله کار ساده ای را در پیش دارد.

مشتي ابله بيفرهنگ و بيهويت كه از درك عظمت اين نماد در زندگي و تاريخ بشر عاجز هستند، نياكان ما را كه نخستين يكتاشناسان تاريخ بشر بوده اند، بخاطر پاسداشت آتش که نماد دانش، صنعت، فناوری و تمدن است، آتش پرست ميخوانند و از برپايي اين جشن ملي جلوگيري ميكنند. آنها نوروز را هم خواستند از ما بدزدند. ولي ما ايرانيان، همانگونه كه سدها سال است اين جشنها را از گزند نادانان فرهنگ ستيز نگهباني كرده ايم، گرچه نه در كوي و برزن، ولي هميشه در قلب خود آنها را گرامی داشتهایم.

بحران خانمانسوز کنونی که گریبان ملت بزرگ ایران را گرفته، رستاخیز دیگری را برای ملت ایران جهت برونرفت از زیر سلطه این حاکمیت فاسد و بیسواد و دزد و خونریز به ارمغان خواهد آورد که جز تسلیم شدن به خواست مردم راهی نخواهد داشت. بیرحمی و شقاوت و زندان و اعدام، که نوع آن در تاریخ دوازده سده گذشته بی سابقه بوده، هرگز بقای این حکومت را تضمین نخواهد کرد که فروریخت آن را در پی خواهد داشت.

كورش زعيم

10 بهمن 1399

دیدگاهتان را بنویسید