یک ابتکار زیبا

جمهوری اسلامی یک ویدیو در تمجید از بزرگان فوتبال ایران تهیه کرده و عده ای آنرا با اضافه کردن سرود ای ایران از طریق لبخانی بصورت زیبائی در اورده اند

دیدگاهتان را بنویسید