بازگشت آذربایجان به مام وطن

فردا ۲۱ آذر است درچنین روزی درسال۱۳۲۶ اذربایجان به دست ارتش وکمک مردم دلیر آذربایجان وسیاستمداران خردمند وموقع شناس وقت، ازدست دولت خودخوانده فرقه دمکرات دست نشانده شوروی به رهبری احمد پیشه وری دوباره به مآم میه‍ن بازگشت.

یاد وخاطره جان باختگان آن رویداد حماسه آفرین گرامی باد.

دیدگاهتان را بنویسید